Home / ทำเนียบบุคลากร / ฝ่ายจีนและ Teacher

ฝ่ายจีนและ Teacher

นายหยาง เสี่ยว หวา
ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน

นายสานิต นุ่มไพร
หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน

นางสาววดี เลิศกวีวงศ์
ครูฝ่ายภาษาจีน

Mr. Sun You zhang
ครูฝ่ายภาษาจีน

Miss. Wu Hui Hui
ครูฝ่ายภาษาจีน

Miss. Chen Zhi Qi
ครูฝ่ายภาษาจีน

Mr. Liang He Qiao
ครูฝ่ายภาษาจีน

Mrs. Ma Li
ครูฝ่ายภาษาจีน

นางสาวขวัญชนก พินิจวัฒน์
ครูฝ่ายภาษาจีน

นายพัฒนศักดิ์ โพนคาม
ครูฝ่ายภาษาจีน

นางสาวกฤตพร เจริญสุข
ครูฝ่ายภาษาจีน

นางสาวชุติมา กสิฤกษ์
ครูฝ่ายภาษาจีน

นางสาวชลชินี บุญจวง
ครูฝ่ายภาษาจีน

Mrs.Aurora
Teacher

Mr. Graziano
Teacher

Mr. Terry
Teacher

Mrs. Desiree
Teacher