ห้องเรียน ICEP

หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อการสอน(ห้องเรียน ICEP)  ซึ่งหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อการสอน (ห้องเรียน ICEP) จะเน้นการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เป็นหลัก โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อจบหลักสูตรตามโครงการห้องเรียน ICEP

  1. ได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ระดับประถมศึกษา)
  2. ได้รับประกาศนียบัตรการเรียนภาษาจีน (ใช้ประกอบการศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้)

ครูประจำชั้น

อนุบาล ห้องเรียน ICEP.  – มีครูประจำชั้น 2 คน (ครูไทยและเหล่าซือ) ครูภาษาอังกฤษเวียนสอน

ประถมศึกษา ห้องเรียน ICEP. – มีครูประจำชั้น 1 คน ครูประจำวิชาสอนตามวิชาเอก ครูภาษาอังกฤษสอนตามรายวิชา