Home / ทำเนียบบุคลากร / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายบุญทอง เจนเวชประเสริฐ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหยาง เสี่ยว หวา
ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน

นางอำพร ยุพิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม-มัธยม

นางจิตราภรณ์ ไคขุนทด
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย