ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ห้องเรียนมาตรฐาน

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดทั้งปี
อนุบาล 2-3 9,950 8,950 18,900
ประถมศึกษาปีที่ 2 7,120 6,020 13,140
ประถมศึกษาปีที่ 3 7,220 6,020 13,240
ประถมศึกษาปีที่ 4 7,120 6,020 13,140
ประถมศึกษาปีที่ 5 7,320 6,020 13,340
ประถมศึกษาปีที่ 6 7,120 6,020 13,140
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7,680 6,480 14,160
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,980 5,780 12,760
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7,860 6,660 14,520
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,910 5,710 12,620

**หมายเหตุ
ไม่รวมค่าเครื่องแบบและสมุดหนังสือเรียน นักเรียนอนุบาล 2-3 ไม่รวมค่าคีย์การ์ด นักเรียนเข้าใหม่ระหว่างช่วงชั้นยังไม่รวมค่าบัตรนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ (ICEP)

โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษ (ICEP.) ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะและความเป็นเลิศทางภาษาและวิชาการ โดยนักเรียนจะเรียนกับครูชาวต่างชาติพร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัย

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดทั้งปี
อนุบาล 1 27,200 25,900 53,100
อนุบาล 2 26,900 25,900 52,800
อนุบาล 3 26,900 25,900 52,800
ประถมศึกษาปีที่ 1 27,500 25,800 53,300
ประถมศึกษาปีที่ 2 27,100 25,800 52,900
ประถมศึกษาปีที่ 3 27,200 25,800 53,000
ประถมศึกษาปีที่ 4 27,100 25,800 52,900
ประถมศึกษาปีที่ 5 27,300 25,800 53,100
ประถมศึกษาปีที่ 6 27,100 25,800 52,900
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28,300 26,500 54,800

**หมายเหตุ
ไม่รวมค่าเครื่องแบบและสมุดหนังสือเรียน (กรณีนักเรียนใหม่ระหว่างช่วงชั้น ต้องชำระค่าบัตรนักเรียนและคีย์การ์ดเพิ่มเติม)

 

ห้องเรียน New Standard

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดทั้งปี
เตรียมอนุบาล 15,800 12,500 28,300
อนุบาล 1 12,300 11,000 23,300
ประถมศึกษาปีที่ 1 12,600 11,200 23,800
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12,600 11,100 23,700
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12,600 11,100 23,700

**หมายเหตุ
ไม่รวมค่าเครื่องแบบและสมุดหนังสือเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อบิดา-ชื่อมารดา ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเดิม (ปพ.7) ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
7. ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา (สำหรับนักเรียนสมัครเรียนระหว่างชั้น ป.2 ขึ้นไป) 1 ฉบับ
8. กรณีย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่างชั้น นำใบส่งตัวจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ

**หมายเหตุ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1—มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้