ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนมาตรฐาน

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดปี
เตรียมอนุบาล 9,000 8,000 17,000
อนุบาล 1-3 9,600 9,000 18,600
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 7,000 6,100 13,100
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 7,100 6,300 13,400
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 7,200 6,400 13,600

ห้องเรียนพิเศษ (ICEP)

โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษ (ICEP.) ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะและความเป็นเลิศทางภาษาและวิชาการ โดยนักเรียนจะเรียนกับครูชาวต่างชาติพร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัย

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดปี
อนุบาล 1-3 27,000 27,000 54,000
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 27,500 27,000 54,500

**หมายเหตุ
ไม่รวมค่าเครื่องแบบและสมุดหนังสือเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อบิดา-ชื่อมารดา ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเดิม (ปพ.7) ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
7. ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา (สำหรับนักเรียนสมัครเรียนระหว่างชั้น ป.2 ขึ้นไป) 1 ฉบับ
8. กรณีย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่างชั้น นำใบส่งตัวจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ

**หมายเหตุ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1—มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้