ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่ 191 ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในราวปีพุทธศักราช 2473 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนนำโดยนายเอี๊ยะไถ่แซ่โค้วหรือเถ้าแก่โค้วซาและหมู่คณะซึ่งประกอบด้วยเถ้าแก่ซุยหยูแซ่โค้ว(เจ้าของโค้วยู่ฮะ),เถ้าแก่เข่งหรือหลีซกเหลียง(เจ้าของโรงสีหงส์แสงไทย),เถ้าแก่กวงยู่ไถ่(เจ้าของโรงแรมกวงยู่ไถ่)เถ้าแก่ซุยซวงและหมู่คณะทั้งหลายได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินจำนวน8ไร่เศษมอบให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนและได้ก่อตั้งโรงเรียนบำรุงไทยขึ้นในชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสเรียนรู้หนังสือจีนสนองการทำมาค้าขายระยะแรกได้สอนเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว

เมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2489 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียน และใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย” ชื่อโรงเรียนมีความหมายเป็นภาษาจีนแปลเป็นไทยได้ความว่า “โรงเรียนของชาวจีนร่วมกัน” โดยมีขุนอนุกรมภักดี(นายเม็งยี่ แซ่เกีย)เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและมีนายเอี้ยมฮวยแซ่อั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนโดยมีนายสันติ์ภู่ประเสริฐเป็นครูใหญ่ หลักสูตรและการจัดตั้งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 มีการสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือกส่วนภาษาไทยนั้นสอนตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 25กรกฎาคมพ.ศ.2525 จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยและราษฎร์อุทิศศึกษาขึ้นเพื่อเป็นนิติบุคคลขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

ปีพ.ศ.2555 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยเป็นโรงเรียนจีนเปิดทำการสอนครบทุกระดับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล,อนุบาล,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สอนภาษาจีนเป็นภาษาเพิ่มเติม