ฝ่ายปฐมวัย

นางสาวสุกานดา ผางโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวิทย์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวจีรภา สุวรรณวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุกัญญา จิตระชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสมเฉลา สงภักดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาววิไลพร ดีตา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวเดือนขวัญ นามมหานวล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวจุฑามาศ ดีมาก
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวเพ็ญนภา คำโอสีมา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางทิชากร มะสาลี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวธีรพร เสิกกัลยา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3