ฝ่ายปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา จิตระชา

หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวิทย์

นางสาวเพ็ญนภา คำโอสีมา

นางทิชากร มะสาลี

นางสาวจีรภา สุวรรณวงศ์

นางสาวธีรพร เสิกกัลยา

นางสาววิไลพร ดีตา

นางสาวเดือนขวัญ นามมหานวล

นางสาวจุฑามาศ ดีมาก