ฝ่ายปฐมวัย

นางสาวจีรภา สุวรรณวงศ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวิทย์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวเพ็ญนภา คำโอสีมา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางทิชากร มะสาลี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสุกัญญา จิตระชา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวธีรพร เสิกกัลยา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาววิไลพร ดีตา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวเดือนขวัญ นามมหานวล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวจุฑามาศ ดีมาก
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3