ผู้บริหาร

นางสาวสโรรัตน์ สุทินฤกษ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นายวีระชัย จันภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชลธิชา อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ

นายหยาง เสี่ยว หวา
เสี่ยวจ่าง

นายธนกฤต เจริญกิจตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

นายสานิต นุ่มไพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชลิตา แพงงา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน