ผู้บริหาร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิสมัย พรมเมืองคุณ
ผู้จัดการ

นายหยาง เสี่ยว หวา
เสี่ยวจ่าง

นางอำพร ยุพิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ