การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

แบ่งเป็น 4 ระดับ คือระดับอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรห้องเรียน ICEP โดยใช้สื่อการเรียนการสอนจากประเทศจีน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เนื้อหาการเรียนเหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นครูผู้สอนร่วมกับครูไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน

การจัดเวลาเรียน

• ระดับอนุบาล

ห้องเรียนมาตรฐาน อนุบาล 1 – 2 เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียนมาตรฐาน อนุบาล 3 เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

• ระดับอนุบาล

ห้องเรียน ICEP อนุบาล 1 – 3 เวลาเรียน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์

• ระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนมาตรฐาน ป.1 – 6 เวลาเรียน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์

ห้องเรียน ICEP ป.1 – 6 เวลาเรียน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เวลาเรียน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

• ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

สายศิลป์ – ภาษาจีน เวลาเรียน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ระดับอนุบาล

1. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

3. ผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบภาษาจีนด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้

4. ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นพื้นฐานภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถเขียนคำศัพท์ง่าย ๆ ได้

ระดับประถมศึกษา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสัทอักษรและระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

3. ผู้เรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ

4. ผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคลล ตามที่ฟัง

5. ผู้เรียนสามารถเขียนอักษรจีนตามลำดับการเขียนตัวอักษรจีนได้อย่างถูกต้อง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำและคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

2. ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

3. ผู้เรียนสามารถอ่านประโยค ข้อความ และบทความสั้น ๆ ตามหลักการอ่าน

4. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความเหมาะสม

5. ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาจีนและนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมได้

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ฟังและอ่านได้

3. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ

4. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนภาษาและวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาจีนและนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อศึกษาต่อในประเทศจีน

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

YCT หรือ Youth Chinese Test คือการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจุดประสงค์เพื่อใช้วัดระดับภาษาน้องๆชาวต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐาน YCT จัดสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีน คือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ “Hanban”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 Hanban ระดมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งด้านการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และด้านการศึกษา มาทำการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ จนออกมาเป็นการสอบ YCT ที่ออกแบบโดยอ้างอิงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด YCT จัดสอบโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ Hanban ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีน ทุกวันนี้นอกจากประเทศไทย YCT ยังเป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และแคนาดาด้วย

จุดเด่นของ YCT

อยู่ที่การออกแบบข้อสอบโดยอ้างอิงการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถวัดผลผู้สอบที่เป็นน้องๆชาวต่างชาติได้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยทาง Hanban ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และด้านการศึกษา มาทำการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศร่วมกันจนออกมาเป็นข้อสอบ YCT

1. ผู้สอบ YCT ระดับ 1 – รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 80 คำ

2. ผู้สอบ YCT ระดับ 2 – รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 150 คำ

3. ผู้สอบ YCT ระดับ 3 – รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 300 คำ

4. ผู้สอบ YCT ระดับ 4 – รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 600 คำ

น้องๆที่ผ่านการสอบ YCT จะได้ประกาศนียบัตรส่งตรงจากเมืองจีนเป็นหลักฐานรับรองผลสอบ และถ้าสอบผ่านก็จะได้ประกาศนียบัตรรับรองว่าสอบผ่านอีกด้วย

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

เป็นการวัดผลการเรียนตามเกณฑ์มาตราฐานสากล ซึ่งทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน โดยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยใช้การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) มาสอบเพื่อวัดผลการเรียนภาษาจีนของนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) จะได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติของรัฐบาลจีน โดยนักเรียนสามารถนำหนังสือรับรองนี้ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 3 คือมีความรู้คำศัพท์ภาษาจีน 600 คำ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 4 คือมีความรู้คำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ อีกทั้งการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ยังเป็นเครื่องมือวัดการเรียนของนักเรียนและเป็นการประเมินการสอนของครู เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนไปตามมาตรฐานสากล

ทุนการศึกษา

– ทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับมหาวิทยาลัย

1. โรงเรียนหัวเฉียวกวางสี ประเทศจีน ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ให้ทุนการศึกษากับโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยเข้าศึกษาในคณะการสอนภาษาจีน
3. โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ให้ทุนการศึกษาเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีนกับนักเรียนที่สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านและนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เงื่อนไขทุน

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. มีผลการเรียนภาษาจีนเฉลี่ย 80 คะแนนขึ้นไป
3. ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ระดับ 4
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมภาษาจีนเป็นประจำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ