ห้องเรียน ICEP

หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อการสอน(ห้องเรียน ICEP)  ซึ่งหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นสื่อการสอน (ห้องเรียน ICEP) จะเน้นการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้านภาษาโดยตรงจากคุณครูเจ้าของภาษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อจบหลักสูตรตามโครงการห้องเรียน ICEP

  1. ได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด (ระดับประถมศึกษา)
  2. ได้รับประกาศนียบัตรการเรียนภาษาจีน (ใช้ประกอบการศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้)
  • นักเรียนอนุบาล 1-3 จะได้รับการเรียนแบบบูรณาการมอนเตสซอรี่
  • นักเรียนชั้น อนุบาล 3 จะได้เรียนเสริมวิชาดนตรี
  • นักเรียนชั้น อนุบาล 3 และ ป.1-6 มีเรียนเสริมวิชาจินตคณิตทุกวัน
  • นักเรียนชั้น ป.1-3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทควันโด
  • นักเรียนชั้น ป.4-6 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรยูโด

ครูประจำชั้น

อนุบาล ห้องเรียน ICEP.  – มีครูประจำชั้น 2 คน (ครูไทยและเหล่าซือ) ครูภาษาอังกฤษเวียนสอน

ประถมศึกษา ห้องเรียน ICEP. – มีครูประจำชั้น 1 คน ครูประจำวิชาสอนตามวิชาเอก ครูภาษาอังกฤษสอนตามรายวิชา