วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จีน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้ภูมิปัญญาไทย จีน ภายใต้หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยหลักการ SBM

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหาความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญาอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย – จีน

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รอบด้าน

4. ครูและบุคลากรทุกคนมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

5. ผู้เรียนร้อยละ 99 จบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แผน SECTO ในการบริหารงาน ได้แก่

S = Standard = มาตรฐานได้

E = Environment = สิ่งแวดล้อมดี

C = Communication = มีศิลปะในการสื่อสาร

T = Technology = เบิกบานเทคโนโลยี

O = Open = มีเวทีเปิดประตูสู่ชุมชน