กลุ่มอำนวยการ

ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุชาดา หัสดรกิ่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางชลธิชา อุ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวแพรวา รอบคอบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ สารคุณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ