ห้องเรียนมาตรฐาน

หลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3

เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียน จึงจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายจัดการศึกษาตามแนวข้อกำหนดของชาติเป็นสำคัญ โดยเน้นการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไปโดย
เน้นการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก และความพร้อมที่เป็นไปตามวัย ซึ่งกิจกรรมที่เน้นแบ่งเป็น 6 หลักสำคัญคือ

1. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
2. กิจกรรมเคลื่อนไหว
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
4. กิจกรรมสร้างสรรค์
5. กิจกรรมเสรี
6. กิจกรรมเกมการศึกษา

Next Prev
 
 
 
Next Prev

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรระดับประถม
ศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ เกิดทักษะ มีความคิดที่เป็นกระบวนการชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีค่านิยมที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน สอนซ่อมเสริม ชุมนุม
การแนะแนว คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้าง
พื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ และการทำงานอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้นที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ เกิดทักษะ มีความคิดที่เป็นกระบวนการชัดเจน มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน สอนซ่อมเสริม ชุมนุม
การแนะแนว คอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
สร้างพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ และการทำงานอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เปิดสอนเฉพาะสายศิลป์ภาษา (ศิลป์-ภาษาจีน) เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ เกิดทักษะ
มีความคิดที่เป็นกระบวนการชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการ
จัดการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน สอนซ่อมเสริม ชุมนุม
การแนะแนว คอมพิวเตอร์เป็นต้น