ฝ่ายปฐมวัย

นางสาวจีรภา สุวรรณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวิทย์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาววิไลพร ดีตา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวเดือนขวัญ นามมหานวล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวจุฑามาศ ดีมาก
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางทิชากร มะสาลี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวเพ็ญนภา คำโอสีมา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวธีรพร เสิกกัลยา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวสุกัญญา จิตระชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวสมเฉลา สงภักดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางลำไพ ไชยสีดา
ครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวอำนวยพร รายสันเทียะ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวชลลดา เจริญชัย
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวนิษฐา สีทอนสุด
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวสรินยา โพธิ์ทร
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวพรพรรณ ประมะคัง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวเอสรา เคนทรภักดี
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3