Home / ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนมาตรฐาน

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดปี
เตรียมอนุบาล 9,000 8,000 17,000
อนุบาล 1-3 9,500 9,000 18,500
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 6,700 6,000 12,700
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 7,000 6,000 13,000

ห้องเรียนพิเศษ (ICEP)

โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษ (ICEP.) ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ มีทักษะและความเป็นเลิศทางภาษาและวิชาการ โดยนักเรียนจะเรียนกับครูชาวต่างชาติพร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัย

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมตลอดปี
อนุบาล 1-3 27,000 27,000 54,000
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 27,000 27,000 54,000

**หมายเหตุ
ไม่รวมค่าชุดพละ และสมุดหนังสือเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อบิดา-ชื่อมารดา ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเดิม (ปพ.7) ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
7. ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา (เฉพาะนักเรียนสมัครเข้า ม.4) 1 ฉบับ
8. กรณีย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่างชั้น นำใบส่งตัวจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ

**หมายเหตุ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1—มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสิทธิตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิชาเรียน นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมผ่านช่องทางออนไลน์

แจ้งชำระเงินผ่าน LINE ID : finhkw