กำหนดการชำระค่าหนังสือเรียน,ค่าเทอม,จำหน่ายชุดพละ, ชุดเอกลักษณ์

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหนังสือเรียน ,จำหน่ายชุดพละ, ชุดเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
1 พ.ค. ระดับชั้นอนุบาล 1-3
2 พ.ค. ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
3 พ.ค. ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6
เวลา 09.00 – 15.00 น.

**หมายเหตุ กรณีที่ผู้ปกครองมีนักเรียนอยู่คนละระดับชั้นสามารถมาชำระเงินและซื้อชุดในวันเดียวกันได้