08-05-2562 คณะครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน เขียน เรียนสนุก

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย,
โรงเรียนบ้านม่วงโป้, โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านแก่นเท่า, โรงเรียนบ้านเลิงเปือย, โรงเรียนบ้านหนองคลอง,
โรงเรียนหินกองวิทยา, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านบะยาว และ โรงเรียนบ้านทองหลาง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยใช้กิจกรรมอ่าน เขียน เรียนสนุก บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศรีประไพ พรหมณี ครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทย โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น