16-05-63 ตารางเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ด้วยโปรแกรม ZOOM

16-05-63 ตารางเรียนออนไลน์ ทุกระดับชั้น ด้วยโปรแกรม ZOOM

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

โดยทางโรงเรียนแบ่งกลุ่มเป็น

1.ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (ห้องเรียน ICEP)

2.ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

3.ระดับชั้นอนุบาล 2 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

4.ระดับชั้นอนุบาล 3 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

[ สำหรับชั้นอนุบาล เรียนวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00-09.40 น. วันละ 1 คาบเรียน ]

5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียน ICEP)

6. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ห้องเรียน ICEP)

7. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

8. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

9.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

10.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

11.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

12.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้องเรียนมาตรฐาน)

13.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

14.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

[ ตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 เรียนวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ คาบที่ 1 เวลา 09.00-09.50 น. , คาบที่ 2 เวลา 10.30-11.20 น. เรียนวันละ 2 คาบเรียน ]

ดูตารางเรียนทุกระดับชั้นได้ที่ : คลิกที่นี่