07/01/64 การกำหนดการสอบ HSK สำหรับนักเรียนชั้นม.2 และ ชั้นม.5