การใช้งานระบบคุรุสภา

การสมัคร KSP Self service เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง

⇒  ตัวอย่างการสมัครใช้ KSP-Self Service

⇒ คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

⇒ ตรวจสอบการอนุญาตจากเลขที่ใบอนุญาต / หนังสือประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต