รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

      1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว (จำนวน 3 รูป)
      2. ปพ.1 ฉบับสำเนา หน้า-หลัง (สำหรับนักเรียนสมัครเรียนระหว่างชั้น ป.2-6 และระดับมัธยมศึกษาทุกชั้น)
      3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
      4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
      6. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
      7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียนและผู้ปกครอง (ถ้าเปลี่ยน) 1 ฉบับ

สมัครได้ที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (08.30-16.00 น.)

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2564 โดยประมาณ คลิกที่นี่