ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เรื่อง โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19