การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (7-14 กันยายน64)

การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 2,000 บาท
ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2564
🔹ขอความกรุณาผู้ปกครองนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
มารับเป็นเงินสดที่ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารคุวานันท์
*ตามวันและเวลาในประกาศเท่านั้น*
เพื่อความปลอดภัยในการเว้นระยะห่าง และลดความแออัด
🔸หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง
ผู้ปกครองสามารถมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนท่านอื่นๆ
เข้ามารับแทนได้หรือให้นักเรียนเข้ามารับได้ โดยต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย
🔹เนื่องจากโรงเรียนเป็นระบบมูลนิธิ รองรับการจ่ายแบบเงินสดหรือเช็คเท่านั้น
จึงไม่สามารถใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองได้ในขณะนี้