จดหมายข่าว ประจำวันที่ 10 พ.ย. 64 รับการตรวจประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

จดหมายข่าวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย นำโดย นายบุญทอง เจนเวชประเสริฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู
เตรียมความพร้อมรับการประเมินของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาการเรียนแบบ On-site
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอขอบพระคุณ นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มตรวจงานราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ และนางจันทนา ศรีจารนัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะที่ร่วมประเมินอย่างอบอุ่นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัย และแผนการตรวจคัดกรอง