25/11/64 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เรื่องการเปิดเรียนแบบ On Site ระดับชั้นมัธยมศึกษา

หนังสืออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบใช้อาคารสถานที่ : https://drive.google.com/file/d/1yDc5fUTDTeGWduIKEjRHZ474o4fdutlZ/view?usp=sharing