แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 : https://drive.google.com/file/d/1a5n5pSK6TUxzoswreoMNSujG0APmjlEn/view?usp=sharing 

ขอบข่ายข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2564 :

https://drive.google.com/drive/folders/1-rn3xYakSi6Xlod37tW3wQ9evwvwEKyl?usp=sharing