ระเบียบและข้อปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565