คุณครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เข้ารับรางวัลครูดีเด่น ปี 2562

คุณครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เข้ารับรางวัลครูดีเด่นในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

รางวัลดีเด่นเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู (ประเภทครูผู้สอน)

1. นางสาวธีรพร เสิกกัลยา ครูปฐมวัย
2. นายวีระชัย จันภักดี ครูคณิตศาสตร์
3. นางสาวนาฏยา ปาละสิทธิ์ ครูวิทยาศาสตร์
4. นายพรมมา พรมเรศสุนทร ครูสังคมศึกษา