ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่

1. เตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี
2. อนุบาล 1-3 (อนุบาล 1 อายุ 3 ปี)
3. ประถมศึกษาปีที่ 1-6
4. มัธยมศึกษาปีที่ 1
5. มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนภาษาอังกฤษ-จีน)

เอกสารที่นำมาสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนชื่อพ่อ ชื่อแม่ ชื่อนักเรียน(อายุ7ขวบ) 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อพ่อ ชื่อแม่ ชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป
6. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเดิม(ปพ.7) ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ
7. ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา(เฉพาะนักเรียนสมัครเข้า ม.4) 1 ฉบับ
8. กรณีย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่างชั้น นำใบส่งตัวจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ

รับสมัครทุกวัน ในเวลาราชการ (08.00-16.00) 

โทร. 043-332552 ต่อ 13

รอบที่ 1 

วันรับสมัคร 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบ 1 มีนาคม 2562
วันสอบสัมภาษณ์ , สอบข้อเขียน** 9 มีนาคม 2562
อนุบาล1-3และ ป.1-6 สอบสัมภาษณ์
ม.1 และ ม.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 12 มีนาคม 2562
มอบตัว-ชำระค่าธรรมเนียม 15 มีนาคม 2562
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 2 

วันรับสมัคร  16 มีนาคม – 5 เมษายน 2562
วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบ 22 เมษายน 2562
วันสอบสัมภาษณ์ , สอบข้อเขียน** 24 เมษายน 2562
อนุบาล1-3และ ป.1-6 สอบสัมภาษณ์
ม.1 และ ม.4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 เมษายน 2562
มอบตัว-ชำระค่าธรรมเนียม 26 เมษายน 2562
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: ดูผลประกาศจากเว็บไซต์โรงเรียน www.hkwkk.ac.th, Facebook โรงเรียน หรือ ป้ายประกาศที่โรงเรียน