21-01-62 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย

นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน , นายศรายุทธ สุภะโส , นายเสรี ชังภัย , นางอาทิฐยา วรนิตย์ , นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ , นายภาณุพงศ์ แสงดี

ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม คณะครูที่ได้เข้าร่วมอบรมในงาน “ยกระดับคุณภาพการจัดการ เรียนรู้รายกลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระหลัก” 
ที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในวันที่ 21 มกราคม 2562