25-01-62 มอบใบประกาศผลสอบ YCT

ทางโรงเรียนได้มอบใบประกาศผลสอบ YCT 
(การสอบวัดความรู้ภาษาจีน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา) 
ของสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ รัฐบาลจีน 
นักเรียนเข้าร่วมสอบทั้งหมด 204 คน นักเรียนสอบผ่านคะแนนระดับสูงทั้งหมด 54 คน
และมีนักเรียนชั้น ป.3 สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
ทั้งหมด 5 คน ดังนี้
1.ด.ญ. รัญชนา แซ่ตั้ง 
2.ด.ญ. พีรธิดา ดีลุนชัย
3.ด.ช. ภูริพัฒน์ รองศักดิ์
4.ด.ช. ธีรากรกุล หยาง
5.ด.ช. พรสวรรค์ จันทร์ศรี