22-02-62 กิจกรรม Open House เปิดบ้านสู่ชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม : คลิกที่นี่

โดยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ได้รู้จักการเรียนรู้ต่างๆใน 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนพร้อมทั้งชมการแสดงจากเด็กๆนักเรียนในทุกระดับชั้น
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน “ส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ณ จังหวัด บุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
รายการแข่งขันขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น ป.1-6 (เดี่ยว)
1. เด็กชาย ภูริพัฒน์ รองศักดิ์ ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
ครูผู้ฝึกซ้อม นายธนกฤต เจริญกิจตระกูล
รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.4-6 (แบบทีม)
1. นางสาว วิลาวัลย์ พรมเทศ ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
2. นางสาว ณัชชา ไชยะกาล ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
ครูผู้ฝึกซ้อม Mrs.Wang Qing Song
รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมปลาย ป.4-6 (เดี่ยว)
1.เด็กหญิง สุภางพัช ศรีมันตะ ได้รับเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววนัสนันท์ วรรณเสน
รายการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 (เดี่ยว)
1. เด็กชาย เปรมปรีดี จันทวงษ์ ได้รับเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม นายวีระชัย จันภักดี
รายการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1-3 (เดี่ยว)
1. เด็กชาย เอกภพ เชน ซีกัล ได้รับเหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววีนัส สุวรรณสาร
รายการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 (แบบทีม) ได้รับเหรียญทอง
1.นางสาวกนกวรรณ ถวิลไพร
2.นางสาวอรวรรยา ทองประโคน
3.นางสาวฐิติชญา แวมประชา
4.นางสาวอุษณีย์ อุ่นเรือน
5.นางสาวกัญญาณัฐต์ สุตมาตร์
ครูผู้ฝึกซ้อม นายเชาวรัตน์ ศิรินาจันทร์
รายการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 (แบบทีม) ได้รับเหรียญเงิน
1.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภูมิสม
2.เด็กหญิงสถิรวลิญน์ แสนทวีสุข
3.เด็กหญิงนพวรรณ โตหงส์ทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวศันสินีย์ จันทมา, 2.นางสาววนัสนันท์ วรรณเสน
รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.1-3 (แบบทีม) ได้รับเหรียญเงิน
1.เด็กหญิงพรรณราย สิงโต
2.เด็กหญิงอภิภา ศรีพุทธา
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววดี เลิศกวีวงศ์

และคุณทีปกร ลีศิริกุล ประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 9 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1.เด็กชายภูริพัฒน์ รองศักดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงจีน

2.นายชนะศึก สุพรรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านบทกลอนจีน

3.เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชินวงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานจีน

4.เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง ทองจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานจีน

5.เด็กชายธีรกรกุล หยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน

6.เด็กหญิงชลิดา โคผดุง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน

7.นางสาวศุทาวดี กว้างไชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงจีน

8.เด็กชายหัตถชัย กาญจสำราญวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนพู่กันจีน

9.เด็กชายดนัยณัฐ แซ่ตั้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านบทกลอนจีน

10.เด็กหญิงบุษกร ซึมดอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน

11.เด็กหญิงอริสรา สุขสมเขต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงจีน

12.นางสาวกิตติยาภรณ์ แสงบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนพู่กันจีน

13.เด็กหญิงบัณฑิตา สมบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงจีน

14.เด็กหญิงไอลดา แซ่ตั้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทานจีน

15.นางสาวดารานาถ พลสันเทียะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน

16.เด็กหญิงรัญชนา แช่ตั้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านบทกลอนจีน

17.นางสาววรดา สอนศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทานจีน

นอกจากนี้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมฟุตซอล ฮั่วเคี้ยวคัพ
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ โรงเรียนหนองแซงวิทยา, โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น,
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 และโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 

การแสดงชุดกวนอิมพันมือ โดยนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย