ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 62

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียนประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562 
ในส่วนของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนปัจจุบันที่จะขึ้น ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ป.2-ป.6 อ.2-อ.3
เป็นวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562