ระเบียบการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม รอบที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. 62