15-03-62 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ร่วมด้วยคุณครูสรายุทธ ภูมิคอนสารและท่าน ผอ. ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
นำนักเรียนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
สถานที่โดยรอบโรงเรียน เช่น ตลาดบางลำพู,โรงแรมเจริญธานี ฯลฯ