โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๔ ๒๐๒๑, ๐ ๔๓๓๓ ๒๕๕๒ ,โทรสาร: ๐ ๔๓๒๔ ๒๐๒๑, ๐ ๔๓๓๓ ๒๕๕๒
Website : www.hkwkk.ac.th E-mail : hkwkhonkaen@gmail.com